18
Th11

Mẫu 2: Ngôi nhà Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế

01_exterior

02_exterior

03_exterior

04_exterior

12_exterior

Nội thất

05_interior

06_interior

07_interior

08_interior

09_interior

10_interior

11_interior

13_interior

14_interior

15_treebox

16_interior

Mặt bằng và mặt cắt

mb1

mb2

mb3

mb4

mb5

Nhà ở Quận 2, TP. Hồ Chí Minh – Võ Trọng Nghĩa Architects